Planowanie finansowe

Plan finansowy jest odbiciem zadań ujętych w poszczególnych odcinkach planów rzeczowych i uogólnia w wyrażeniu wartościowym założenia tych planów. Istotą planu finansowego jest to, że określa realne możliwości wykonania zadań rzeczowych ujętych w planie, weryfikuje je i pozwala dostosować zamierzenia rzeczowe do warunków finansowych firmy. Podstawowym zadaniem planu finansowego jest ustalenie przewidywanych zmian w majątku jednostki gospodarczej oraz źródeł finansowania tych zmian, określenie planowanych przychodów z całej działalności i planowanych kosztów ich uzyskania, obliczenie planowanych wyników działalności oraz podział przewidywanego zysku.

Wymagana zgodność między założeniami planów rzeczowych a planem finansowym pozwala wykorzystać plan finansowy jako czynnik określający jakość i prawidłowość zadań rzeczowych oraz jako instrument kontroli zgodności wewnętrznej planów. Kontrolowanie to pozwala ustalić, czy przewidywany poziom wydatków znajduje zabezpieczenie w wysokości przewidywanych dochodów. Jeżeli przychody ze sprzedaży są równe lub mniejsze w porównaniu z wydatkami (kosztami), zachodzi konieczność ponownego opracowania planów.

Zasada stosowania wariantów w planowaniu finansowym jest potrzebna, aby można było osiągnąć możliwie jak największą przewagę przychodów nad wydatkami. Często wiąże się to z weryfikacją nie tylko wielkości danych objętych planem, lecz może prowadzić do zmiany lub modyfikacji celów założonych w planie.

Zmiany majątku jednostki gospodarczej dotyczą zarówno majątku trwałego, jak i majątku obrotowego. W środkach trwałych, stanowiących w większości przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych i handlowych podstawową część majątku trwałego, na obniżenie ich wartości wpływa umorzenie (stosownie do wysokości stawki amortyzacyjnej) środków trwałych oraz likwidacja i sprzedaż tych środków. Wzrost wartości środków trwałych wynika z planu inwestycji. W majątku obrotowym główną pozycję stanowią zapasy materiałów, półproduktów i produktów w toku, towarów i produktów gotowych. Wielkość stanu zapasów ustala się na podstawie planu zaopatrzenia, planu produkcji (w zakładach przemysłowych) i planu obrotu towarowego w handlu. Na pokrycie przyrostu stanu zapasów można przewidzieć własne środki z osiągniętego zysku w ubiegłym okresie lub kapitał obcy (kredyty, pożyczki, wzrost zobowiązań itp.). Sposób ustalania zmian w majątku i ich finansowaniu obrazują przykłady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>