Rodzaje środków trwałych

Majątek trwały i Rzeczowe składniki majątkowe, do których zalicza się m.in. środki trwałe należące do majątku trwałego oraz zapasy zakwalifikowane do majątku obrotowego, w różny sposób uczestniczą w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.!Rzeczowe składniki majątku trwałego – w przeciwieństwie do zapasów surowców i materiałów – nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego. Zużywają się one tylko w niewielkim stopniu w trakcie poszczególnych operacji gospodarczych, dlatego też utrata ich wartości i przekazywanie tej wartości na wytwarzany wyrób następuje stopniowo. Zachowują one swą postać naturalną i służyć mogą przez długi czas w procesie gospodarczym) Iw praktyce gospodarczej przyjęto, że do środków trwałych zalicza się grunty i tereny, budynki i budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i inne przedmioty, które spełniają następujące warunki:

– stanowią w zasadzie własność lub współwłasność danej jednostki gospodarczej,

– są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania,

– przewidywany okres ich użytkowania trwa dłużej niż jeden rok,

– są przeznaczone na własne potrzeby lub do wynajmuj

Do środków trwałych zalicza się także inwentarz żywy, przeznaczony przez dłuższy czas niż jeden rok na własne potrzeby jednostki gospodarczej. Jeżeli określona jednostka gospodarcza używa obcych środków trwałych na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy i dokonuje od tych środków odpisów amortyzacyjnych, środki te są również zaliczane do środków trwałych tej jednostki gospodarczej. i Ze względu na związek środków trwałych z charakterem działalności jednostki gospodarczej można wyodrębnić środki trwałe:

– produkcyjne, uczestniczące bezprośrednio lub pośrednio w procesie wytwarzania produktów lub usług bądź obsługujące procesy pomocnicze (np. magazynowanie, transport):

– nieprodukcyjne, do których należą domy mieszkalne, obiekty socjalno-kulturalne i ich wyposażenie. \

Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania rozróżnia się środki trwałe czynne, które uczestniczą stale w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, środki trwałe nieczynne okresowo, np. wycofane z eksploatacji w celu remontu lub ze względu na sezonowość produkcji, i środki trwałe uznane za trwale nieczynne, np. stanowiące rezerwę lub nieczynne z powodu braku popytu na artykuły produkowane przez dany środek trwały,

„Podstawową klasyfikacją środków trwałych w naszej gospodarce jest rodzajowy podział środków według funkcji ekonomicznej, jaką spełniają w procesach produkcyjnych lub w działalności nieprodukcyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>