Zasady planowania – dalszy opis

Zasada koncentracji opiera się na zasadzie sprecyzowanej przez teorię organizacji, której istotą jest łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców. Koncentrując wysiłki oraz środki, którymi się dysponuje, uzyskuje się jak najszybsze wykonanie założonych zadań, co ma na przykład zasadnicze znaczenie w budownictwie. Wiąże się to z minimalnym okresem zaangażowania tych środków do realizacji podjętych przez podmiot gospodarczy zadań. Zasada koncentracji polega na tym, że nie należy przewidywać w planie rozproszenia środków na zbyt wiele zadań w nim określonych, lecz należy je koncentrować na te zadania, które pozwalają najszybciej osiągnąć spodziewane efekty.

Zasada gospodarności, zwana niekiedy zasadą racjonalnego gospodarowania, polega na ustaleniu najlepszych w danych warunkach wyników działalności przy określonym poziomie zużycia środków niezbędnych dla ich realizacji bądź na uzyskaniu określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem. Z istoty zasady gospodarności wynika, że ma ona zastosowanie zarówno do określenia w planie zadań i celów, jak i do doboru środków potrzebnych do ich wykonania. Przy stosowaniu tej zasady w decyzjach planistycznych, konieczne jest opieranie się na wynikach rachunku ekonomicznego, z którym zasada gospodarności jest nierozłącznie związana.

Zasada elastyczności planowania wskazuje na konieczność liczenia się z możliwością zmiany warunków gospodarowania i dostosowania planu do działania w warunkach częściowej niepewności. Nie można przewidzieć w planie wszystkich zjawisk, nawet w krótkim okresie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Wprowadzenie tej zasady w życie powinno więc pozwolić na dostosowanie sposobu realizacji założeń planowych do zaistniałych okoliczności. Zmiana warunków i okoliczności może wynikać ze zmian w strukturze popytu, ze zmiany zasad oprocentowania kredytów, z dostosowania kursu złotego do innych walut, ze stopnia inflacji itp. Widać tu pewne podobieństwo do zasady wariantowych rozwiązań, lecz stosując zasadę elastyczności nie opracowuje się z góry kilku wersji planu, tylko dostosowuje się opracowany plan do zmieniających się okoliczności.

Zasada podstawowego ogniwa polega na określeniu w planie najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania jednostki gospodarczej i zapewnieniu przede wszystkim środków na ich wykonanie. Zasadę tę uwzględnia się często w planowaniu strategicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>