Obliczanie amortyzacji metodą degresywną

Metoda degresywna amortyzacji skłania do zwiększenia tempa inwestowania i wymiany parku maszynowego, gdyż pozwala szybciej zgromadzić środki na odtwarzanie majątku trwałego. Racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie funduszu odtworzeniowego przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarczej i wdrażania postępu technicznego. Szybsze nagromadzenie funduszy zmniejsza niebezpieczeństwo strat z powodu zużycia ekonomicznego maszyn i urządzeń. Przyspieszenie amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środków trwałych ma również znaczenie finansowe, gdyż zwiększenie kosztów z tego tytułu powoduje w początkowych okresach obniżenie podatku dochodowego płaconego przez jednostkę od osiągniętego zysku i przesunięcie tych zobowiązań na okres późniejszy. Jeżeli jednak stosowanie metody degresywnej spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztu wyrobu, tak że jego cena straciłaby walor konkurencyjności, i z tego powodu sprzedaż wyrobów napotka na barierę popytu, to z naliczania amortyzacji według tej metody trzeba zrezygnować.

Można wspomnieć również o bodźcowej funkcji amortyzacji, polegającej na oddziaływaniu na racjonalne angażowanie i wykorzystanie środków trwałych. Racjonalne wykorzystanie środków trwałych zakłada ich eksploatację zgodną z przeznaczeniem, likwidację nadmiernych ilości środków trwałych, tworzenie rezerw na niezbędnym jedynie poziomie oraz wzrost ekstensywnego i intensywnego ich wykorzystania.

Ekstensywne wykorzystanie środków trwałych wiąże się z wykorzystaniem czasu ich pracy i dotyczy głównie maszyn i urządzeń. Przedłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń można osiągnąć przez wzrost współczynnika zmianowości, co następuje wtedy, kiedy zamiast pracy na jedną zmianę wprowadza się pracę na dwie lub trzy zmiany, a także przez likwidację zbędnych postojów, obniżenie przestojów z powodu napraw i remontów.

Intensywne wykorzystanie maszyn i urządzeń polega na wytworzeniu większej ilości produktów w jednostce przepracowanego czasu, np. na godzinę, dniówkę. Na wzrost intensywności wykorzystania maszyn wpływa przede wszystkim należyte przygotowanie produkcji, usprawnienie procesów technologicznych, wprowadzenie zracjonalizowanych narzędzi, zwiększenie mocy maszyn, modernizacja maszyn i urządzeń, lepsza organizacja pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>