Wskaźniki działalności gospodarczej

Ocena działalności gospodarczej dotyczy różnych odcinków funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przedmiotem dalszych rozważań będzie działalność podstawowa, którą w przedsiębiorstwach przemysłowych jest wytwarzanie produktów i usług przemysłowych, w handlu – sprzedaż towarów, a w przedsiębiorstwach usługowych – produkcja usług. W ramach oceny działalności podstawowej przeprowadza się głównie:

– analizę wielkości i dynamiki produkcji, usług i sprzedaży towarów:

– analizę struktury asortymentowej produktów, usług i towarów:

– analizę jakości produkcji i usług.

Analiza wielkości i dynamiki produkcji, usług i sprzedaży towarów polega na ustaleniu stopnia wykonania założonych zadań, określeniu dynamiki tych wielkości, na stwierdzeniu występujących odchyleń od przyjętej podstawy porównania (plan, okresy ubiegłe itp.), ich kierunku i siły oraz na ustaleniu wpływu czynników na stwierdzone odchylenie. W ocenie wielkości produkcji posługiwać się można miernikami naturalnymi (szt., kg, litry itp.) w produkcji jednorodnej, w produkcji różnorodnej zaś stosowane są mierniki wartościowe.

Do badania dynamiki produkcji i sprzedaży wykorzystuje się – znane ze statystyki – wskaźniki tempa wzrostu oraz indeksy, czyli wskaźniki dynamiki. Istotnym elementem w tych badaniach jest określenie wpływu czynników oddziałujących na odchylenia. Na wykonanie planu produkcji według ilości wpływają takie na przykład czynniki, jak: chłonność rynku, znajdujące się w dyspozycji maszyny i urządzenia produkcyjne, liczba i kwalifikacje pracowników, posiadane surowce i materiały, organizacja produkcji i inne. Na wielkość sprzedaży towarów oprócz niektórych z podanych czynników wpływa sieć punktów sprzedaży i organizacja sprzedaży. Na kształtowanie się odchyleń w produkcji w wyrażeniu wartościowym wpływają zmiany w ilości produkcji, zmiany cen, jakości produktów i asortymentu. Wpływ tych zmian można ustalić znaną już metodą podstawień łańcuchowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>