Dobrze wybierz biuro księgowe z Poznania dla siebie

Dobrze wybrane biuro księgowe to podstawa do osiągania bardzo dobrych rezultatów w biznesie. Rozliczanie się w odpowiedni sposób jest bowiem w stanie przełożyć się na wiele naprawdę poważnych korzyści. Dlatego też biuro księgowe Poznań powinno zostać wybrane w naprawdę bardzo rozważny sposób. Należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne na rynku produkty. Da to świetny pogląd na całą sytuację i pozwoli na określenie czy z usług danego biura warto korzystać czy raczej nie należy ono do bardzo opłacalnych.

czytaj dalej

Odpowiednio zbudowany System zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie.

Jeśli obieg dokumentów w przedsiębiorstwie ma być realizowany w sposób dopasowany do oczekiwań danego przedsiębiorstwa bardzo ważne jest przede wszystkim wyznaczenie odpowiednio dopasowanych do potrzeb firmy celów tworzenia systemu. W tym względzie System zarządzania dokumentami może zarówno dotyczyć obsługiwania dokumentów papierowych a jednocześnie może również dotyczyć dokumentów elektronicznych. Bardzo ważne jest przy realizowaniu szczególnie systemów informatycznych

czytaj dalej

Metody planowania

Metody planowania, nazywane nieraz technikami planowania, są to sposoby ustalania wielkości i wskaźników zawartych w planach. W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania. W zależności od rodzaju planu, od zagadnień objętych planem oraz od branży i wielkości podmiotu gospodarczego sporządzającego plan, stosuje się różnorodne metody planowania.

czytaj dalej

Ubezpieczenia społeczne – dalszy opis

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników płacone są przez pracodawców i wynoszą w zasadzie 45% wynagrodzenia za pracę. W niektórych wypadkach, jak na przykład w razie wzrostu liczby pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach, zwiększenia się liczby zachorowań na choroby zawodowe, liczby wypadków przy pracy w określonych warunkach lub wzrostu rent przyznanych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, okręgowy inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą wystąpić do ZUS o wymierzenie dodatkowej stawki w wysokości od 1 do 7% podstawy jej wymiaru, stosownie do wzrostu kategorii ryzyka przy pracy.

czytaj dalej

Kalkulacja kosztów

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą powinna znać nie tylko całą sumę poniesionych kosztów w danym okresie, ale również koszt jednostkowy wyrobu lub usługi. Obliczenia prowadzące do ustalenia jednostkowego kosztu wyrobu nazywamy kalkulacją kosztów własnych.

czytaj dalej

Klasyfikacja kredytów – ciąg dalszy

Kredyt towarowy jest związany z transakcją kupna-sprzedaży i powstaje wtedy, kiedy sprzedawca towarów odracza moment pobrania zapłaty za sprzedany towar. W ten sposób transakcja ta przeradza się w stosunek kredytowy aż do uzgodnionego terminu zapłaty, który zwykle nie przekracza kilku miesięcy, i sprzedający staje się kredytodawcą (wierzycielem), a kupujący kredytobiorcą (dłużnikiem). Kredyt towarowy rozwiązuje trudności sprzedaży towarów, jeżeli nabywcy w chwili ich nabycia nie posiadają środków pieniężnych, a sprzedający nie mogą znaleźć nabywców, którzy mogliby im natychmiast zapłacić. Odmianą kredytu towarowego jest kredyt konsumpcyjny dla nabywców kupujących na raty towary trwałego użytku.

czytaj dalej

Rodzaje kursów walutowych

W zależności od źródeł i rozmiarów wahań walutowych oraz okresu ich funkcjonowania wyróżnia się najczęściej kursy płynne, kursy stałe i kursy sztywne. Kursy płynne, nazywane również kursami zmiennymi lub elastycznymi, kształtują się pod wpływem mechanizmów rynkowych uwzględniających popyt i podaż określonych walut na danym rynku walutowym. Jeżeli w sporadycznych wypadkach instytucje państwowe korygują kurs walut interwencyjnymi zakupami lub sprzedażą walut obcych na rynku krajowym, mówi się o kierowanym kursie płynnym.

czytaj dalej

Wskaźniki działalności gospodarczej

Ocena działalności gospodarczej dotyczy różnych odcinków funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przedmiotem dalszych rozważań będzie działalność podstawowa, którą w przedsiębiorstwach przemysłowych jest wytwarzanie produktów i usług przemysłowych, w handlu – sprzedaż towarów, a w przedsiębiorstwach usługowych – produkcja usług. W ramach oceny działalności podstawowej przeprowadza się głównie:

czytaj dalej

Istota i rodzaje ubezpieczeń

Ludziom i posiadanym przez nich dobrom zagrażają różne wydarzenia losowe, które mogą spowodować śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub ubytek albo stratę majątku. Wywołuje to uzasadnioną skłonność do tworzenia wspólnych zasobów przeznaczonych na wyrównanie powstałych szkód materialnych lub na łagodzenie następstw zdarzeń losowych. Najczęściej spotykaną formą tworzenia wspólnych zasobów pieniężnych jest ubezpieczenie.

czytaj dalej

Rozliczenia clearingowe – kontynuacja

Na podstawie schematu przedstawionego na rys. 6 można zapoznać się z istotą i techniką funkcjonowania clearingu dwustronnego. Eksporterzy z kraju I sprzedają importerom z kraju II towary i otrzymują za to zapłatę z banku w swoim kraju i w swojej walucie, importerzy z kraju II wpłacają zaś należność za towary do banku w kraju II w walucie tego kraju. Podobnie importerzy z kraju I dokonują zapłaty za dostarczone z kraju II towary do banku w kraju I, a eksporterzy z kraju II otrzymują należność z banku swego kraju prowadzącego rozliczenia clearingowe. Każdy z kontrahentów dokonuje więc zapłaty lub otrzymuje wypłatę w walucie swego kraju. Nie przeszkadza to wcale temu, że do określenia cen towarów w kontraktach i w bankowych rachunkach clearingowych stosuje się inną walutę, zwykle walutę kraju trzeciego (najczęściej dolary USA i franki szwajcarskie), gdyż jest ona przeliczana na waluty krajów biorących udział w clearingu według obowiązującego kursu.

czytaj dalej

Zasady ustalania wyniku finansowego – kontynuacja

Wynik na operacjach finansowych jest to różnica między sumą należnych przychodów z operacji finansowych a sumą kosztów tych operacji. Przychody z operacji finansowych obejmują na przykład przychody z tytułu udziałów w innych jednostkach i papierów wartościowych (dywidendy, odsetki), sprzedaży papierów wartościowych, odsetek od udzielonych pożyczek oraz za zwłokę w zapłacie, otrzymanego dyskonta itp. Na koszty operacji finansowych składają się: pokrycie strat w innych jednostkach, w których jednostka gospodarcza jest udziałowcem, wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek i płacone za zwłokę w zapłacie, odsetki oraz prowizje od kredytów bankowych i inne.

czytaj dalej