Blog Archives

Inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe

Inwestycje podzielić można również na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe. Inwestycje odtworzeniowe, zwane również restytucyjnymi, polegają na zastąpieniu zużytych środków trwałych nowymi i służą utrzymaniu dotychczasowego poziomu działalności gospodarczej. Często w ramach inwestycji odtworzeniowych wymienia się używane urządzenia na urządzenia o wyższym poziomie technicznym oraz unowocześnia się procesy wytwórcze i dlatego tego rodzaju inwestycje nazywane są odtworzeniowo-modernizacyjnymi.

czytaj dalej

Oprocentowanie kredytów elementem rachunku ekonomicznego

Oprocentowanie kredytów jest zawsze znacznym obciążeniem dla jednostki gospodarczej korzystającej z kredytu. Dlatego istotną sprawą jest porównanie osiąganych z działalności gospodarczej efektów, uzyskanych dzięki jej finansowaniu kredytem, z kosztami uzyskania kredytu, w których najważniejszą pozycję zajmuje oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w ofertach kredytowych określane jest w stosunku rocznym i nieraz dodaje się skrót p.a. (łac. pro anno – rocznie, w stosunku rocznym). Obok oprocentowania kredytu w skład kosztów jego uzyskania wchodzą różnego rodzaju opłaty manipulacyjne i prowizje. W obliczaniu rzeczywistego obciążenia działalności gospodarczej kosztami kredytu należy brać pod uwagę nie tylko nominalną wysokość oprocentowania i opłat dodatkowych, ale również terminy, w jakich ma następować spłata kredytu w całości lub w ratach. Sposób uwzględniania kosztów kredytu, a zwłaszcza oprocentowania, w rachunku ekonomicznym ilustrują dalej podane przykłady.

czytaj dalej

Rodzaje metod analizy ekonomicznej

Znajomość organizacji i etapów badań analitycznych nie wystarczy jeszcze do należytego poznania zjawisk ekonomicznych oraz ich wzajemnych współzależności. Dla właściwej i wnikliwej oceny całości powiązań przyczynowo-skutkowych należy prześledzić stan i rozwój poszczególnych elementów działalności jednostki gospodarczej. Do tego celu służą określone metody postępowania, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu analizy. Teoria i praktyka analizy ekonomicznej zna wiele metod postępowania, wśród których w badaniu procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie podstawową rolę pełnią metody szczegółowe. Metody szczegółowe analizy określają sposób postępowania z materiałami analitycznymi będącymi do dyspozycji, tryb badań zjawisk oraz ocenę przemiotu badania po to, by umożliwić wykrycie związków przyczynowo-skutkowych. Metody te dotyczą więc w zasadzie mechanizmu badań analitycznych. Do najczęściej stosowanych metod szczegółowych w analizie ekonomicznej przeprowadzanej w jednostce gospodarczej zaliczyć można metodę porównań, metodę odchyleń i metodę kolejnych podstawień, które omówimy w kolejnych punktach rozdziału.

czytaj dalej

Badanie wydajności pracy

Analiza zatrudnienia obejmuje przeważnie badanie wielkości i struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych, wykorzystania czasu pracy oraz wydajności pracy, analiza płac polega zaś na badaniu struktury i wielkości wynagrodzeń, średniej płacy oraz związków dynamiki średniej płacy z wydajnością pracy. Badanie wielkości i struktury zatrudnienia odbywa się za pomocą wskaźników dynamiki i wskaźników struktury, a zakres tych badań zależy od potrzeb sprecyzowanych przez zarząd firmy. W analizie wielkości i struktury zatrudnienia należy mieć na uwadze zakres, rodzaj i wielkość zadań gospodarczych przedsiębiorstwa.

czytaj dalej

Obowiązek podatkowy w akcyzie

Podatek akcyzowy jest stosowany niezależnie od omówionego już podatku od towarów i usług (VAT). Podatkowi akcyzowemu, który potocznie nazywany jest akcyzą, podlegają tylko niektóre towary. Do towarów tych należą na przykład napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, paliwa silnikowe i oleje smarowe, samochody osobowe, sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, sól, zapałki, karty do gry, skóry futrzane, urządzenia do gier losowych i inne.

czytaj dalej