Kursy złotego

W Polsce od 1990 r., stosuje się wewnętrzną wymienialność złotego, a kurs był początkowo ustalony w stosunku do dolara USA. W 1991 r., wprowadzono zmiany w sposobie ustalania poziomu kursu złotego i jego relację do dolara zastąpiono relacją do koszyka walut, czyli zestawu określonych ilości wybranych walut. Udział wybranych walut w koszyku wynosi: 45% – dolar USA, 35% – marka niemiecka, 10% – funt szterling, 5% – frank francuski i 5% – frank szwajcarski.

czytaj dalej

Rentowność przedsiębiorstwa

Najogólniej rentowność przedsiębiorstwa oznacza, że dochody uzyskane przez przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej przewyższają jego koszty. Mówi się wówczas, że przedsiębiorstwo jest rentowne. Gdy koszty są większe do uzyskiwanych dochodów, wtedy określa się przedsiębiorstwo jako deficytowe albo mówi się o rentowności ujemnej.

czytaj dalej

Istota przychodów i kosztów

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą osiąga wpływy pieniężne z tytułu wykonywania tej działalności. Wpływy te stanowią przychód danej jednostki. Przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne, handlowe, usługowe (np. budowlane, transportowe i inne) uzyskują swe główne i zasadnicze przychody ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług. Sprzedaż produktów, towarów i usług następuje po cenach sprzedaży lub według umownych kwot należnych za dokonaną sprzedaż.

czytaj dalej

Majątek obrotowy

Oprócz środków gospodarczych długotrwałego użytkowania zaliczanych do środków trwałych, które nie zmieniają swej zewnętrznej postaci w wielu cyklach produkcyjnych, jednostka gospodarcza posiada również środki będące w ciągłym obiegu, co związane jest ze zmianą postaci tych środków. Jednostka gospodarcza za posiadane środki pieniężne zakupuje od innych przedsiębiorstw surowce, materiały, paliwo i inne dobra materialne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie wytwarzane wyroby sprzedaje i uzyskuje za nie znów środki pieniężne. Następuje tu więc zamiana pieniędzy na surowce i materiały, z których początkowo wytwarza się półfabrykaty, by je przekształcić w produkty gotowe, zamienione w końcu znowu w środki pieniężne.

czytaj dalej

Metoda analizy sieciowej

W metodzie simpleks pierwszy krok polega na znalezieniu podstawowego rozwiązania dopuszczalnego i sprawdzeniu, czy jest ono rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli to pierwsze rozwiązanie nie jest optymalne, na jego podstawie oblicza się następne rozwiązanie dopuszczalne i sprawdza się jego zasadność. Obliczenia te powtarzane są tak długo, aż zostanie znalezione rozwiązanie optymalne w danych warunkach.

czytaj dalej

Formy organizacyjne kapitału

Pojęciem kapitału, w znaczeniu tu stosowanym, określa się źródła finansowego pochodzenia majątku podmiotów gospodarczych, a więc majątku trwałego i obrotowego omówionego w poprzednim rozdziale. Kapitał jest zatem odpowiednikiem pieniężnym majątku danej jednostki organizacyjnej. W naszej gospodarce istnieją różne formy organizacyjne kapitału, związane głównie z rodzajem podmiotów gospodarczych w niej funkcjonujących. Podstawę wyodrębnienia form kapitału stanowi typ organizacji podmiotu gospodarczego, np. firma jednoosobowa, spółka prawa handlowego, przedsiębiorstwo państwowe itp., oraz kryterium własności. W stosunku do przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni utrzymała się jeszcze nazwa funduszy dla oznaczenia kapitału funkcjonującego w tych jednostkach.

czytaj dalej

Zasady planowania

Zasady planowania, powstałe na gruncie dorobku nauki i doświadczenia wynikającego z praktycznej działalności podmiotów gospodarczych, oznaczają normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji. Nie ma jednoznacznych, ściśle określonych i ograniczonych liczebnie zasad planowania dopuszczających jedną tylko możliwą interpretację. Jedne zasady preferowane są w planowaniu strategicznym, inne w planowaniu taktycznym i operatywnym. Odrębne zasady odnoszą się do planowania długookresowego, inne do krótkoterminowego, łącznie z planowaniem operatywnym. Zróżnicowanie zasad planowania wynika również z wielkości, zasięgu oddziaływania oraz charakteru i struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, np. samodzielne jednostkowe przedsiębiorstwo, trust, kartel, koncern. Wyodrębnienie podmiotów gospodarczych według rodzaju działalności (np. przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, rolne) decyduje również o wyborze i zastosowaniu określonych zasad planowania. To zróżnicowanie sprawia, że omówione zostaną tylko najczęściej stosowane zasady planowania.

czytaj dalej

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Podatek jest formą przymusowego i bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz państwa lub organów innych organizacji sprawujących władzę publiczną, np. samorządu terytorialnego. Reforma podatkowa w Polsce wprowadziła dwa specyficzne typy podatków: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Podatek od towarów i usług jest – biorąc pod uwagę jego konstrukcję – zaliczany do podatków obrotowych, gdyż podstawę opodatkowania stanowi obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży towarów oraz usług, i zastąpił dotychczas stosowany podatek obrotowy. Podatek ten nazywany jest nieraz podatkiem od wartości dodanej i znany jest w świecie jako VAT (ang. value added tax). Tego rodzaju podatek obowiązuje w bardzo wielu krajach, a stosowany jest przez wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. Różni się on w poszczególnych krajach głównie stawką opodatkowania, chociaż w krajach Unii czynione są starania w kierunku ujednolicenia stawki.

czytaj dalej

Biznesplan – dalszy opis

Obie funkcje biznesplanu są z sobą ściśle powiązane. Funkcja zewnętrzna występuje głównie wtedy, gdy chodzi o pozyskanie funduszy na działalność firmy, funkcja wewnętrzna zaś występuje w każdym wypadku. Z biznesplanu inwestorzy i jednostki kredytujące powinni dowiedzieć się, jak firma ma zamiar wykorzystać uzyskane środki pieniężne w powiązaniu z całym potencjałem gospodarczym firmy, w celu uzyskania przewidywanych w planie rezultatów. Na cele zewnętrzne stosuje się przeważnie skróconą wersję biznesplanu, eksponującą głównie te elementy, które interesują inwestorów i mogą zachęcić ich do finansowania działalności firmy.

czytaj dalej

Ubezpieczenia gospodarcze

Przedmiotem ubezpieczeń gospodarczych jest – jak już o tym wspomniano – majątek i prawa majątkowe osób fizycznych i prawnych oraz dobra osobiste niemajątkowe, np. życie, zdrowie i zdolność do pracy osób fizycznych. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, którym może być mienie lub dobro osobiste, rozróżnia się ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe.

czytaj dalej

Ustalenie potrzeb kredytowych

Potrzeby kredytowe ustalane są w różny sposób, zależnie od tego, czy mają służyć sfinansowaniu potrzeb dotyczących składników majątku trwałego, czy też składników majątku obrotowego potrzebnych do bieżącej działalności jednostki gospodarczej.

czytaj dalej

Korespondencja podmiotu gospodarczego z bankiem

Korespondencja podmiotu gospodarczego z bankiem dotyczy wszystkich dziedzin współpracy między tymi jednostkami. Sama forma korespondencji może mieć postać i układ różnych pism, lecz często ma charakter dokumentów i formularzy ustalonych przez bank lub ogólnie obowiązujące przepisy. Korespondencja między jednostką gospodarczą a bankiem dotyczy najczęściej następujących grup zagadnień:

czytaj dalej