Przykłady rocznych stawek amortyzacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (DzU Nr 6, poz. 35). przychodu, czyli zmniejsza podstawę obliczania podatku dochodowego. Jeśli stawki amortyzacyjne ustalone przez jednostkę gospodarczą są wyższe od określonych przepisami podatkowymi, to kwota amortyzacji przewyższająca amortyzację podatkową nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu.

czytaj dalej

Ustalenie potrzeb kredytowych – dalszy opis

Kredyt na działalność bieżącą uzupełniać ma niedobór kapitału własnego jednostki gospodarczej, potrzebnego głównie na sfinansowanie przyrostu składników majątku obrotowego spowodowanego wzrostem zapasów materiałowych, produkcji w toku, produktów gotowych, towarów itp. Na sfinansowanie działalności bieżącej można również przeznaczyć zobowiązania wobec dostawców oraz innych osób prawnych i fizycznych, jeżeli termin ich płatności jeszcze nie upłynął, a także część osiągniętego zysku. Różnica między zapotrzebowaniem globalnym na kapitał finansujący działalność bieżącą w określonym czasie a dysponowanym przez jednostkę gospodarczą kapitałem własnym i innymi środkami (np. zobowiązania, część zysku), jakie podmiot gospodarczy może przeznaczyć na finansowanie działalności bieżącej, stanowi wielkość określającą potrzeby kredytowe. Powodem zapotrzebowania na kredyt, oprócz przyrostu zapasów, może być również przejściowy niedobór środków własnych na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów lub wynagrodzeń pracowników. W tym wypadku kredyt stanowi doraźną pomoc finansową dla jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. W celu zobrazowania sposobu ustalenia potrzeb kredytowych przedstawione zostaną uproszczone przykłady dotyczące nowo powstającej jednostki gospodarczej oraz jednostki już funkcjonującej.

czytaj dalej

Barter – dalszy opis

Nie występuje tu pieniądz jako pośrednik w wymianie, gdyż ekwiwalentem w tej wymianie jest inny towar. Pieniądz występuje tu wyłącznie jako miernik wartości wymienianych wzajemnie towarów, gdyż służy tylko do określenia wartości fizycznych wielkości zamienianych dóbr.

czytaj dalej

Ubezpieczenia morskie

Certyfikat asekuracyjny wystawia towarzystwo ubezpieczeniowe jako dowód, że ładunek wysłany przez ubezpieczonego objęty jest polisą generalną. W certyfikacie tym podane są warunki ubezpieczenia, rodzaj ładunku, trasa transportu i wartość ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczenia dokonują maklerzy ubezpieczeniowi, wystawiają oni noty kryjące, stwierdzające że towar wymieniony w nocie został przez nich ubezpieczony we wskazanym towarzystwie asekuracyjnym.

czytaj dalej

Rozliczenia planowe

Karty płatnicze mogą być ważne tylko na terenie kraju, lub mogą mieć zasięg międzynarodowy. Do popularnych w Polsce kart, którymi można płacić również za granicą, mając rachunek w polskim banku, należą przykładowo karta VISA Classic przeznaczona dla osób fizycznych oraz VISA Business dla podmiotów gospodarczych.

czytaj dalej

Kapitał w spółkach

Wśród spółek zawieranych na podstawie przepisów kodeksu handlowego (spółki prawa handlowego) wyróżnić można dwie formy spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną i spółkę komandytową, do spółek kapitałowych natomiast – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

czytaj dalej

Struktura środków trwałych

Oprócz środków trwałych w skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą inwestycje rozpoczęte. Przez inwestycje rozpoczęte rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem do użytku nowego środka trwałego albo ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

czytaj dalej

Zasady planowania – dalszy opis

Zasada koncentracji opiera się na zasadzie sprecyzowanej przez teorię organizacji, której istotą jest łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców. Koncentrując wysiłki oraz środki, którymi się dysponuje, uzyskuje się jak najszybsze wykonanie założonych zadań, co ma na przykład zasadnicze znaczenie w budownictwie. Wiąże się to z minimalnym okresem zaangażowania tych środków do realizacji podjętych przez podmiot gospodarczy zadań. Zasada koncentracji polega na tym, że nie należy przewidywać w planie rozproszenia środków na zbyt wiele zadań w nim określonych, lecz należy je koncentrować na te zadania, które pozwalają najszybciej osiągnąć spodziewane efekty.

czytaj dalej

Rachunki bankowe

Banki prowadzą rachunki bankowe w celu rejestracji wkładów pieniężnych, przechowywania środków pieniężnych, ewidencji udzielanych kredytów oraz przeprowadzania rozliczeń. W celu przeprowadzania operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw i innych jednostek banki otwierają i prowadzą rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych oraz rachunki do rozliczeń zagranicznych.

czytaj dalej

Zwiększenie grup asortymentowych produktów

Wycofywanie z rynku produktów, które weszły w fazę starzenia się, i wprowadzenie na rynek produktów nowych wymaga zmian w strukturze asortymentowej. Zmiany te, przeprowadzane zwykle z punktu widzenia wytwórcy, muszą uwzględniać przede wszystkim potrzeby rynku, jednak pogodzenie wspólnych interesów producenta i nabywcy jest często dość trudne. Zmiana struktury asortymentowej powodująca pogłębienie asortymentu, czyli zróżnicowanie pionowe produktów, może przedsiębiorstwu produkcyjnemu przynieść istotne korzyści. Może to być zwiększenie ogólnej wielkości sprzedaży dzięki zaoferowaniu nabywcom większego zakresu produktów, możliwość zwiększenia sprzedaży jednego produktu, kiedy inny produkt jest wycofywany z rynku, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej itp. Pogłębianie asortymentu musi wiązać się ściśle z segmentacją rynku i ma sens tylko wtedy, kiedy poszczególne odmiany produktu adresowane są do określonych segmentów. Jeżeli nie można wprowadzić zróżnicowania segmentowego, zwiększanie głębokości asortymentu przeznaczonego dla tego samego segmentu może spowodować, że produkty danego wytwórcy będą dla siebie samych konkurencyjne, co sprawi, że wzrost sprzedaży jednej odmiany pociągnie za sobą spadek sprzedaży innej odmiany produktu. Jest to dla producenta w sumie niekorzystne, gdyż w takim wypadku środki wydane na pogłębienie asortymentu zostaną zużyte niepotrzebnie.

czytaj dalej

Organizacja i etapy prac analitycznych cz. II

Etap pierwszy polegający na czynnościach przygotowawczych obejmuje określenie zagadnień podlegających analizie oraz zakresu i celu badania, gromadzenie materiałów sprawozdawczych i innych informacji o badanym zjawisku oraz ich weryfikację, ustalenie metod badania i formy przedstawienia wyników analizy. W ramach tego etapu należy również nakreślić szkic i ustalić harmonogram roboczy przebiegu prac analitycznych, gdyż wprowadza to porządek w wykonywaniu analizy i ułatwia jej przeprowadzenie. Dobrze i precyzyjnie przeprowadzony etap przygotowawczy wpływa w poważnym stopniu na pozytywny przebieg dalszych etapów.

czytaj dalej

Segmentacja rynku

Marketingowe spojrzenie na rynek nie może dostrzegać jedynie przeciętnego konsumenta, lecz musi zauważyć znaczne zróżnicowanie nabywców. Różnią się oni swoimi potrzebami, upodobaniami, możliwościami finansowymi, motywami zakupu, lokalizacją, sposobem postępowania na rynku i to zróżnicowanie jest podstawą kryterium podziału nabywców na segmenty. Grupowanie nabywców w określony sposób, wyodrębnienie stosunkowo jednorodnych kategorii nabywców według przyjętych kryteriów to segmentacja rynku. Segment konsumentów to grupa nabywców o zbliżonych cechach, motywacjach, warunkach życia i zachowania się na rynku.

czytaj dalej