Category Biznes

Działalność marketingowa w fazie wprowadzenia produktu na rynek

Producent może wpływać celowo na zmianę poszczególnych faz cyklu życia produktu, a zwłaszcza na przedłużenie fazy II i III lub skrócenie fazy I i IV. Te zmiany oraz przedłużenie całego cyklu życia produktu zależą głównie od ożywienia działalności marketingowej związanej szczególnie z dystrybucją i aktywizacją sprzedaży oraz od zmian właściwości produktu.

czytaj dalej

Planowanie płac za prace

W planowaniu płac stosuje się odrębne metody w stosunku do tej grupy pracowników, której płaca zależna jest od nakładów pracy, inne metody – w odniesieniu do pracowników wynagradzanych za czas pracy. W pierwszym wypadku chodzi o płace za prace normowane i planowana wysokość płac zależy od wielkości produkcji oraz stawki za jednostkę produkcji, w drugim wypadku zaś planowana wysokość płac zależy od przepracowanego czasu przez wszystkich zatrudnionych i stawki za jednostkę czasu według tabeli płac.

czytaj dalej

Metoda odchyleń

Porównując wskaźniki w różnym zakresie i w różnych ujęciach, o których wspomniano w poprzednim punkcie, należy określić odchylenie między sprecyzowaną w trakcie analizy wielkością badanego zjawiska a bazą będącą podstawą oceny. To ustalenie różnic wynika z porównania wymienionych wielkości i dlatego w niektórych opracowaniach można spotkać się ze znakiem równości między metodą porównań i metodą odchyleń. Opracowania te traktują metodę odchyleń poniekąd jako dalszy ciąg metody porównań, wynikający z logiki jej praktycznego stosowania.

czytaj dalej

Planowanie liczby robotników zatrudnionych

W planowaniu liczby pracowników zatrudnionych przy pracach nienormowanych bierze się pod uwagę rozmiar pracy, jaki ma być wykonany w okresie planowym, lub liczbę stanowisk pracy, jaka ma być obsadzona. Przeważnie podstawą są tu dane statystyczne z okresów ubiegłych dotyczące zatrudnienia i wskaźników związanych z zatrudnieniem. Przy posługiwanu się danymi statystycznymi należy mieć jednak na uwadze wszelkie przeobrażenia w technice i organizacji oraz zmiany na rynku pracy, które wpływają na korektę informacji z okresów ubiegłych.

czytaj dalej

Zgromadzenie kapitału własnego w spółce akcyjnej

Podobnie podmiot gospodarczy stale płaci swym pracownikom z pewnym opóźnieniem w stosunku do czasu wykonania pracy, co wynika z konieczności obliczenia kart pracy, czasu przepracowanego, wielkości premii i innych danych oraz sporządzenia listy płac. Należność pracowników za liczbę dni opóźnienia wypłaty od dnia wykonania pracy do chwili wypłacenia wynagrodzenia stanowi zobowiązanie i jest wykorzystane na sfinansowanie działalności gospodarczej. Również składki na ubezpieczenie społeczne, niektóre podatki i inne zobowiązania są płacone z opóźnieniem w stosunku do terminu zarachowania.

czytaj dalej

Gospodarka naprawcza – dalszy opis

Naprawa bieżąca obejmuje stosunkowo niewielki zakres prac i polega na wymianie lub reperacji nielicznych, najczęściej zużywających się części i elementów maszyn. Naprawa średnia obejmuje wymianę poważniejszych elementów i części maszyn. Naprawiany obiekt jest na pewien okres wycofany z ruchu.

czytaj dalej

Clearing wielostronny

Clearing wielostronny różni się od clearingu dwustronnego głównie sposobem wyrównywania sald. Podstawą wprowadzenia clearingu wielostronnego, zwanego również clearingiem multilateralnym, jest zawarcie przez państwa w nim uczestniczące odpowiedniej umowy międzynarodowej i powołanie międzynarodowej instytucji rozrachunkowej, którą zazwyczaj jest bank. Do tej instytucji rozrachunkowej, nazywanej agentem, wszystkie kraje objęte umową zgłaszają w określonych okresach salda należności osiągnięte za dany okres z każdym partnerem we wzajemnej wymianie. Instytucja rozrachunkowa dokonuje rozliczeń wielu sald należności i zobowiązań dwustronnych każdego kraju, przeprowadza ich kompensatę przez wzajemne potrącanie należności i zobowiązań oraz ustala jedno saldo dla każdego kraju w stosunku do instytucji rozrachunkowej. Z wielu sald brutto powstaje więc w stosunku do poszczególnego kraju saldo netto, które może stanowić zobowiązanie danego kraju w odniesieniu do agenta wymagające uregulowania lub należność przekazywaną przez agenta danemu partnerowi. Warunkiem clearingu wielostronnego jest przeliczanie sald dwustronnych wyrażonych w różnych walutach na jedną walutę określoną w umowie.

czytaj dalej

Kursy złotego

W Polsce od 1990 r., stosuje się wewnętrzną wymienialność złotego, a kurs był początkowo ustalony w stosunku do dolara USA. W 1991 r., wprowadzono zmiany w sposobie ustalania poziomu kursu złotego i jego relację do dolara zastąpiono relacją do koszyka walut, czyli zestawu określonych ilości wybranych walut. Udział wybranych walut w koszyku wynosi: 45% – dolar USA, 35% – marka niemiecka, 10% – funt szterling, 5% – frank francuski i 5% – frank szwajcarski.

czytaj dalej

Rentowność przedsiębiorstwa

Najogólniej rentowność przedsiębiorstwa oznacza, że dochody uzyskane przez przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej przewyższają jego koszty. Mówi się wówczas, że przedsiębiorstwo jest rentowne. Gdy koszty są większe do uzyskiwanych dochodów, wtedy określa się przedsiębiorstwo jako deficytowe albo mówi się o rentowności ujemnej.

czytaj dalej

Istota przychodów i kosztów

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą osiąga wpływy pieniężne z tytułu wykonywania tej działalności. Wpływy te stanowią przychód danej jednostki. Przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne, handlowe, usługowe (np. budowlane, transportowe i inne) uzyskują swe główne i zasadnicze przychody ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług. Sprzedaż produktów, towarów i usług następuje po cenach sprzedaży lub według umownych kwot należnych za dokonaną sprzedaż.

czytaj dalej

Majątek obrotowy

Oprócz środków gospodarczych długotrwałego użytkowania zaliczanych do środków trwałych, które nie zmieniają swej zewnętrznej postaci w wielu cyklach produkcyjnych, jednostka gospodarcza posiada również środki będące w ciągłym obiegu, co związane jest ze zmianą postaci tych środków. Jednostka gospodarcza za posiadane środki pieniężne zakupuje od innych przedsiębiorstw surowce, materiały, paliwo i inne dobra materialne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie wytwarzane wyroby sprzedaje i uzyskuje za nie znów środki pieniężne. Następuje tu więc zamiana pieniędzy na surowce i materiały, z których początkowo wytwarza się półfabrykaty, by je przekształcić w produkty gotowe, zamienione w końcu znowu w środki pieniężne.

czytaj dalej

Metoda analizy sieciowej

W metodzie simpleks pierwszy krok polega na znalezieniu podstawowego rozwiązania dopuszczalnego i sprawdzeniu, czy jest ono rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli to pierwsze rozwiązanie nie jest optymalne, na jego podstawie oblicza się następne rozwiązanie dopuszczalne i sprawdza się jego zasadność. Obliczenia te powtarzane są tak długo, aż zostanie znalezione rozwiązanie optymalne w danych warunkach.

czytaj dalej