Category Biznes

Instytutowe warunki ubezpieczenia

Ponadto stosuje się polisy o mniejszym zakresie występowania, jak polisę paryską z 1888 r., lub polisy o znaczeniu raczej lokalnym, jak polisa amsterdamska, rotterdamska i inne. Stosowane są również w szerokim zakresie instytutowe warunki ubezpieczenia (ang. Institute Cargo Clauses), opracowane i wydane przez Instytut Ubezpieczycieli w Londynie, określające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

czytaj dalej

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych cz. II

W celu zapewnienia zwrotu kredytów banki żądają zazwyczaj od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia kredytów. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne zabezpieczenie kredytu polega na tym, że kredyt znajduje zabezpieczenie w tych wartościach, na które został udzielony, oraz w tych składnikach majątkowych kredytobiorcy, które mogą być w każdej chwili upłynnione dla zwrotu kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu przewidziane jest prawem cywilnym i wekslowym. Najczęściej stosuje się hipotekę, czyli prawo na nieruchomości dające bankowi pierwszeństwo w dochodzeniu swych roszczeń, zastaw na rzeczach ruchomych, oznaczający przekazanie (niekoniecznie fizyczne) ruchomości bankowi w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, cesję, czyli przelew wierzytelności, złożenie kaucji, blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, gwarancje bankowe i inne. Dość powszechnie stosowanym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, czyli z pominięciem kwoty i terminu płatności, nieraz z dodatkowym poręczeniem wekslowym (awal).

czytaj dalej

Kapitał w spółkach – dalszy opis

W trakcie działalności gospodarczej spółki może być tworzony z zysku kapitał (fundusz) zapasowy i kapitał (fundusz) rezerwowy. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, kapitał rezerwowy ma często specjalne przeznaczenie, np. na sezonową przecenę towarów, na inwestycje. Tworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego nie jest obligatoryjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz jest wynikiem samodzielnej decyzji wspólników uwzględniającej potrzeby wynikające z sytuacji ekonomiczno- -finansowej spółki.

czytaj dalej

Inwestycje cz. II

Projektowanie inwestycji obejmuje rozwiązanie techniczne, ekono- miczne i organizacyjne inwestycji, co zawarte jest w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta składa się z dokumentacji projektowej, obejmującej zbiór rysunków i opisów technicznych, dokumentacji kosztorysowej, ustalającej wysokość kosztów inwestycji w poszczególnych etapach inwestycyjnych, oraz dokumentacji prawnej, określającej stosunek prawny podejmującego daną inwestycję do jej prowadzenia.

czytaj dalej

Wpływ cen ropy na gospodarkę , oraz alternatywne dla niej możliwości. – ceny ropy

Jak wiadomo nie od dziś ceny ropy mają ogromny wpływ na Polską i światową gospodarkę , gdyż ogromna część energii którą zużywa nasza gospodarka pochodzi właśnie z ropy naftowej oraz innych kopalin jak na przykład gaz ziemny czy też węgiel. Gaz ziemny zresztą jest w pewnym sensie pochodną ropy naftowej , gdyż wydobywając ropę naftową bardzo często przy okazji wydobywa się również gaz. Mało kto wie , ale bardzo duża ilość ropy naftowej jest zużywana nie tylko w energetyce (napędzanie pojazdów spalinowych) , ale również w produkcji smarów , farb , oraz tekstyliów...

czytaj dalej

Kiedy deflacja może być groźniejsza od inflacji ? – deflacja

Jak pokazała nie raz i nie dwa historia ekonomi wysoka inflacja może być jednym z największych kataklizmów z jakimi może może mieć do czynienia gospodarka dowolnego kraju. W przeciągu ostatnich kilkuset lat mieliśmy ogromną ilość przypadków krajów , które przez ogromny wskaźnik inflacji wpadły w ogromne gospodarcze kłopoty które trwały nawet kilkadziesiąt lat. Inflacja , a więc ogólny wzrocpoziomu cen dóbr oraz usług powoduje spadek siły nabywczej naszego pieniądza , tak więc powoduje , że za tę samą kwotę pieniędzy możemy kupić co raz to mniej produktów i usług , więc jesteśmy co raz to ubożsi. Inflacja oprócz tego , że drąży nasze portfele ma również wiele innych negatywnych zjawisk...

czytaj dalej

Przegląd systemu emerytalnego w Polsce. – emerytura

Prawie każdy suwerenny kraj na świecie posiada swój własny system emerytalny. Tworząc system emerytalny rządy tak na prawdę po części dbają również o swoje bezpieczeństwo , a raczej swoich następców w przyszłości , gdyż jeśli kraj w którym ludzie są od pokoleń nauczeni , że państwo nie tyle że zapewnia emeryturę co miesiąc , a po prostu oddaje nam część wcześniej odłożonych dzięki naszej ciężkiej pracy pieniędzy to mogło by po prostu dość do zamieszek ulicznych...

czytaj dalej

Dlaczego inwestowanie w sport to studnia bez dna ? – inwestowanie blog

Można mieć poważne wątpliwości na temat tezy zawartej w tytule tego artykuły , a mianowicie czy inwestowanie w sport jest wogule możliwe ? Chodzi o to , że inwestowanie to czynność której bezpośrednim celem jest zwrot kapitału zainwestowanego w określone przedsięwzięcie , a w dalszym etapie osiągnięcie zysku – a więc zarabianie. Wiele osób które nazwijmy to zainwestowało lub zainwestuje w przyszłości w sport nigdy nie osiągnie z tego tytułu nawet złotówki zysku. Zobaczmy na przykładzie piłki nożnej. Wielu biznesmenów z polskiego podwórka próbowało dorobić się na piłce pieniędzy kupując czołowe kluby piłkarskie i praktycznie żaden z nich nie osiągną nigdy nawet złotówki zysku z klubu piłkarskiego w który zainwestował ogromne pieniądz...

czytaj dalej

Odpowiednio zbudowany System zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie.

Jeśli obieg dokumentów w przedsiębiorstwie ma być realizowany w sposób dopasowany do oczekiwań danego przedsiębiorstwa bardzo ważne jest przede wszystkim wyznaczenie odpowiednio dopasowanych do potrzeb firmy celów tworzenia systemu. W tym względzie System zarządzania dokumentami może zarówno dotyczyć obsługiwania dokumentów papierowych a jednocześnie może również dotyczyć dokumentów elektronicznych. Bardzo ważne jest przy realizowaniu szczególnie systemów informatycznych

czytaj dalej

Metody planowania

Metody planowania, nazywane nieraz technikami planowania, są to sposoby ustalania wielkości i wskaźników zawartych w planach. W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania. W zależności od rodzaju planu, od zagadnień objętych planem oraz od branży i wielkości podmiotu gospodarczego sporządzającego plan, stosuje się różnorodne metody planowania.

czytaj dalej

Ubezpieczenia społeczne – dalszy opis

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników płacone są przez pracodawców i wynoszą w zasadzie 45% wynagrodzenia za pracę. W niektórych wypadkach, jak na przykład w razie wzrostu liczby pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach, zwiększenia się liczby zachorowań na choroby zawodowe, liczby wypadków przy pracy w określonych warunkach lub wzrostu rent przyznanych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, okręgowy inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą wystąpić do ZUS o wymierzenie dodatkowej stawki w wysokości od 1 do 7% podstawy jej wymiaru, stosownie do wzrostu kategorii ryzyka przy pracy.

czytaj dalej

Kalkulacja kosztów

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą powinna znać nie tylko całą sumę poniesionych kosztów w danym okresie, ale również koszt jednostkowy wyrobu lub usługi. Obliczenia prowadzące do ustalenia jednostkowego kosztu wyrobu nazywamy kalkulacją kosztów własnych.

czytaj dalej