Category Biznes

Planowanie finansowe – dalszy opis

Ustalenie planowanych przychodów następuje na podstawie planowanej sprzedaży produktów i usług (głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych) oraz planowanej sprzedaży towarów (w handlu). Ponadto planowany przychód obejmuje przewidywane przychody z operacji finansowych (np. odsetki od udzielonych pożyczek, dochód z tytułu udziałów w innych jednostkach gospodarczych) oraz inne dochody. Koszty ustala się wykorzystując takie plany odcinkowe, jak plan zaopatrzenia (zużycie surowców i materiałów), planowane odpisy amortyzacyjne, plan zatrudnienia i płac (wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz preliminarze innych nakładów (np. koszty utrzymania zarządu firmy).

czytaj dalej

Koordynacja gromadzenia informacji

Przy rozpatrywaniu istoty i organizacji planowania w ostatnich kilku latach pojawia się często problem: controlling a planowanie. Pojęcie controllingu pochodzące z języka angielskiego oznacza – według praktyki stosowanej w przedsiębiorstwach USA – nie tylko kontrolę, badanie czy rewizję, co sugeruje brzmienie tego sformułowania, lecz ma ono dużo szersze znaczenie. Controlling obejmuje całość zagadnień składających się na planowanie, nadzorowanie i kontrolę działalności gospodarczej oraz na zasilanie informacyjne przedsiębiorstwa. W tych obszarach działalności controlling spełnia głównie funkcję koordynacyjną.

czytaj dalej

Sieciowe metody planowania

Zdarzeniem nazywa się moment rozpoczęcia lub zakończenia czynności albo koniec jednej a początek drugiej czynności. Ze zdarzeniem nie wiąże się zużycie czasu ani środków. Czynność oznacza wyodrębniony etap lub część przedsięwzięcia, które wymagają nakładu czasu i środków. Stosowanie tych oznaczeń ilustruje rys. 9.

czytaj dalej

Transakcje walutowe

Tabela obowiązuje od dnia następnego po ogłoszeniu tabeli oraz do ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i pasywów walutowych na dzień bilansowy w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU Nr 121, poz. 591, będący dniem ogłoszenia tabeli.

czytaj dalej

Podatki

Podatek jest jednostronnie określonym bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym uiszczanym na rzecz skarbu państwa lub organizacji sprawujących władzę publiczną, o czym wspomniano w p. 5 poprzedniego rozdziału. Obowiązek podatkowy może być nałożony tylko przez ustawę. Jednostki prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są płacić następujące podstawowe podatki:

czytaj dalej

Instytutowe warunki ubezpieczenia

Ponadto stosuje się polisy o mniejszym zakresie występowania, jak polisę paryską z 1888 r., lub polisy o znaczeniu raczej lokalnym, jak polisa amsterdamska, rotterdamska i inne. Stosowane są również w szerokim zakresie instytutowe warunki ubezpieczenia (ang. Institute Cargo Clauses), opracowane i wydane przez Instytut Ubezpieczycieli w Londynie, określające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

czytaj dalej

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych cz. II

W celu zapewnienia zwrotu kredytów banki żądają zazwyczaj od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia kredytów. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne zabezpieczenie kredytu polega na tym, że kredyt znajduje zabezpieczenie w tych wartościach, na które został udzielony, oraz w tych składnikach majątkowych kredytobiorcy, które mogą być w każdej chwili upłynnione dla zwrotu kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu przewidziane jest prawem cywilnym i wekslowym. Najczęściej stosuje się hipotekę, czyli prawo na nieruchomości dające bankowi pierwszeństwo w dochodzeniu swych roszczeń, zastaw na rzeczach ruchomych, oznaczający przekazanie (niekoniecznie fizyczne) ruchomości bankowi w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, cesję, czyli przelew wierzytelności, złożenie kaucji, blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, gwarancje bankowe i inne. Dość powszechnie stosowanym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, czyli z pominięciem kwoty i terminu płatności, nieraz z dodatkowym poręczeniem wekslowym (awal).

czytaj dalej

Kapitał w spółkach – dalszy opis

W trakcie działalności gospodarczej spółki może być tworzony z zysku kapitał (fundusz) zapasowy i kapitał (fundusz) rezerwowy. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, kapitał rezerwowy ma często specjalne przeznaczenie, np. na sezonową przecenę towarów, na inwestycje. Tworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego nie jest obligatoryjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz jest wynikiem samodzielnej decyzji wspólników uwzględniającej potrzeby wynikające z sytuacji ekonomiczno- -finansowej spółki.

czytaj dalej

Inwestycje cz. II

Projektowanie inwestycji obejmuje rozwiązanie techniczne, ekono- miczne i organizacyjne inwestycji, co zawarte jest w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta składa się z dokumentacji projektowej, obejmującej zbiór rysunków i opisów technicznych, dokumentacji kosztorysowej, ustalającej wysokość kosztów inwestycji w poszczególnych etapach inwestycyjnych, oraz dokumentacji prawnej, określającej stosunek prawny podejmującego daną inwestycję do jej prowadzenia.

czytaj dalej

Wpływ cen ropy na gospodarkę , oraz alternatywne dla niej możliwości. – ceny ropy

Jak wiadomo nie od dziś ceny ropy mają ogromny wpływ na Polską i światową gospodarkę , gdyż ogromna część energii którą zużywa nasza gospodarka pochodzi właśnie z ropy naftowej oraz innych kopalin jak na przykład gaz ziemny czy też węgiel. Gaz ziemny zresztą jest w pewnym sensie pochodną ropy naftowej , gdyż wydobywając ropę naftową bardzo często przy okazji wydobywa się również gaz. Mało kto wie , ale bardzo duża ilość ropy naftowej jest zużywana nie tylko w energetyce (napędzanie pojazdów spalinowych) , ale również w produkcji smarów , farb , oraz tekstyliów. Ceny ropy naftowej są oczywiście zmienne , a kształtuje je w dużej mierze sytuacja gospodarcza na świecie oraz podaż ropy naftowej – która jest kształtowana w sposób sztuczny między innymi ...

czytaj dalej